0116202Soil Science
วิทยาศาสตร์ทางดิน
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100
รายวิชาต่อเนื่อง:0116301, 0116301, 0116301, 0116301, 0116301, 0116301, 0116301, 0116301, 0116403, 0116403, 0116403, 0116403, 0116403, 0116403, 0116403, 0116403
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:00พืช.51105C3227510    
  ศุกร์13:00-16:00พืช.51205L      
อาจารย์: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี1 ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9543
พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9792
32-25-7
20-0-20
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของดิน การกำเนิด องค์ประกอบ สมบัติของดินทางกายภาพ ทางเคมีและ ทางชีวภาพ จุลินทรีย์ดินและอินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การสำรวจและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การประยุกต์สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม
พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 7:20:04