0110405Technical English in Plant Science
ภาษาอังกฤษเทคนิคทางพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00พืช.51105C1991010    
อาจารย์: นางสุพรรษา ชินวรณ์
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10224
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10221
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10225
5-3-2
10-6-4
4-0-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านบทความ เอกสาร วารสาร และตำราที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาการทางพืชศาสตร์ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจับสาระสำคัญ ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย เชิงวิชาชีพและนำเสนอ
พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 19:00:54