0110405Technical English in Plant Science
ภาษาอังกฤษเทคนิคทางพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:00พืช.51105C2121010    
  พฤหัสบดี17:00-19:00พืช.51105C      
อาจารย์: นางสาวรุศมา มฤบดี
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11181
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11182
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11183
21-10-11
21-8-13
21-3-18
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: นายธนาวัฒน์ เยมอ
นางสาวรุศมา มฤบดี
สอบปลายภาค: 30 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวรุศมา มฤบดี
นายธนาวัฒน์ เยมอ
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านบทความ เอกสาร วารสาร และตำราที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาการทางพืชศาสตร์ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจับสาระสำคัญ ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย เชิงวิชาชีพและนำเสนอ
พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:20/9/2562 0:40:58