0405314Business Intelligence
ธุรกิจอัจฉริยะ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00C103C3026410    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001030-26-4
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: ดร.มนษิรดา ทองเกิด
อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
  02 พฤหัสบดี12:00-15:00C103C3026410    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10010
ทุกชั้นปี
30-26-4
30-0-30
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
อาจารย์กิตติยา แก้วสะเทือน
  04 อังคาร12:00-15:00C103C11010    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 60 กลุ่ม 13062
ทุกชั้นปี
1-0-1
1-1-0
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ศุกร์18:00-21:00C103C1818010    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001618-18-0
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:001062SCC108210    
อาจารย์: อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1062410-8-2
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุ่งโรจน์ ตับกลาง
ดร.รตบงกช แสนจุ้ม
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร13:00-16:001062SCC3030010    
อาจารย์: อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 995030-30-0
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ: ดร.รตบงกช แสนจุ้ม
อาจารย์รุ่งโรจน์ ตับกลาง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ไม่มีข้อมูล2014610    
อาจารย์: อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1004220-14-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและพัฒนาการของคลังข้อมูล ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล การจำแนก การจัดกลุ่ม สัมพันธภาพ การลำดับก่อนหลัง ความผิดปกติ การเปรียบเทียบตัวแบบ การตีความผลลัพธ์ในรูปของธุรกิจ การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 3:00:43