0230217Logistics Cost Management
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
สังกัดเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-12:0080608C1531210    
อาจารย์: นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 1116315-3-12
สอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง 806
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรเศรษฐ์ อุดมสิน
นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทและองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์ ต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดซัพพลายเชน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การลดต้นทุน การจัดทำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:57:51