0403311Basic Research Methodology in Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105 หรือ
0401105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์18:00-21:0056205C3527810    
อาจารย์: ผศ.จิระพร เนตรนุช
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10013
ทุกชั้นปี
35-27-8
35-0-35
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จิระพร เนตรนุช
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จิระพร เนตรนุช
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:001084SCC4035510    
อาจารย์: อาจารย์จิรานุช ยวงทอง
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1062340-35-5
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จิรานุช ยวงทอง
อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ภัทรธีรา คามาวาส
ผศ.สาคร บัวบาน
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ไม่มีข้อมูล60501010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1010160-50-10
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์และความสำคัญของการวิจัยทางการบัญชี ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยทางการ บัญชี การกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
บัญชี58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:22:08