0403102Taxation 1
การภาษีอากร 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0403313, 0403313, 0403313, 0403313, 0403313, 0403313, 0403313
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0056205C4038210    
อาจารย์: ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1314040-38-2
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
นางสาวภัทรภร แจ้งสุวรรณ์
  02 พุธ08:00-11:0056205C4035510    
อาจารย์: ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1314040-35-5
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
นายวาริศ ทองขาว
อาจารย์ยศกร วรรณวิจิตร
นายธรรมจักร แสงเพ็ชร์
อาจารย์เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี13:00-16:001081SCC2019110    
อาจารย์: อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย
อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317320-17-3
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย
อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
สอบปลายภาค: 30 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
อาจารย์ศุภากร สุจริตชัย
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ไม่มีข้อมูล30201010    
อาจารย์: อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1320730-20-10
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์
บัญชี58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:36:38