0152307Turfgrass Management
การจัดการหญ้าสนาม
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:00กศ:81108C1510510    
  จันทร์13:00-16:00กศ:81108L      
อาจารย์: ผศ.สัจจา ก้อนพรหม
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 954615-9-6
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
ผศ.สัจจา ก้อนพรหม
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สัจจา ก้อนพรหม
อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติและความสำคัญของสนามหญ้า การเจริญเติบโตและการพัฒนาของหญ้าสนาม การจำแนกพันธุ์หญ้าสนาม การเลือกที่ปลูกพันธุ์หญ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลรักษาสนามหญ้า ศัตรูหญ้าสนามและการป้องกันกำจัด การจัดการดูแลรักษาสนามหญ้า และการประมาณราคา
ภูมิทัศน์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:30:04