0153216Landscape Design 2
การออกแบบภูมิทัศน์ 2
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0153215 หรือ
0153215
รายวิชาต่อเนื่อง:0153317, 0153317, 0153323, 0153323
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00เรือนเพาะชำเรือนเพาะชำC158710    
  พฤหัสบดี13:00-16:00เรือนเพาะชำเรือนเพาะชำL      
อาจารย์: ผศ.ทัศน์ ขันเขื่อน.
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9790
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9786
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9546
4-2-2
5-2-3
4-4-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะการออกแบบภูมิทัศน์เคหะสถาน องค์ประกอบของงานภูมิทัศน์เคหะสถาน ส่วนประกอบของงาน ขั้นตอนการออกแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ และการประมาณราคา การเก็บข้อมูลภาคสนามและออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นที่จริง
ภูมิทัศน์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:51:06