0152211NurseryTechnology
เทคโนโลยีสถานเพาะชำ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00กศ:81108C1541110    
  ศุกร์09:00-12:00ภูมิทัศน์18L      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
ผศ.สัจจา ก้อนพรหม
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9786
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9790
15-2-13
15-2-13
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของสถานเพาะชำ ประเภทของสถานเพาะชำ การขยายพันธุ์พืช การวางแผนการจัดสร้างสถานเพาะชำ โรงเรือนชนิดต่างๆ หลักการและเทคนิคการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสถานเพาะชำ ธุรกิจและแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
ภูมิทัศน์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 0:57:50