0154233Landscape Surveying
การสำรวจภูมิทัศน์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00กศ:81108C101910    
  อังคาร13:00-16:00กศ:81108L      
อาจารย์: ผศ.สัจจา ก้อนพรหม
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 131149-1-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญ ทฤษฎีและหลักการสำรวจในงานภูมิทัศน์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจและการบำรุงรักษา การคำนวณ การวัดระยะทาง การวัดระดับ การวัดความลาดเอียงปริมาตรของดิน การวัดขนาดพื้นที่ การทำเส้นระดับ ปฏิบัติการสำรวจออกแบบวางผังงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
ภูมิทัศน์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:45:45