1037229Basic Skills in Animal Health Science
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:1037330, 1037330
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์15:00-17:00141214L3025510    
อาจารย์: อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
อาจารย์เบญจมาศ วงศ์สาลี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984725-25-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบัติ ด้านการเลี้ยงสัตว์ การให้อาหารสัตว์ การจัดการโรงเรือนสัตว์ การสังเกตพฤติกรรมสัตว์ และการดูแลสัตว์เบื้องต้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:36:57