0402219Export-Import Business Managment
การจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101 หรือ
0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:0056205C11010    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 443
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
อาจารย์สุมาลี สมนึก
คำอธิบายรายวิชา
ระเบียบ พิธีการนำเข้าและส่งออก ขั้นตอนการซื้อขาย เอกสารทางธุรกิจนำเข้าและส่งออก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก การคิดคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้า การขนส่งเพื่อนำเข้าและส่งออก ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ ในการชำระเงินสินเชื่อในการนำเข้าและส่งออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินการด้านพิธีศุลกากร การฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมเอกสาร
การตลาด58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 6:35:17