0126401Livestock Farm Management
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมC3026410    
  อังคาร14:00-17:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
อาจารย์: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9544
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13117
27-20-7
27-4-23
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ธนิตชยา พุทธมี
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
อาจารย์พรอารีย์ ศิริผลกุล
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานในการจัดการปศุสัตว์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การจัดตั้งฟาร์ม ปศุสัตว์ องค์กรฟาร์มและการจัดการ การบริหารงานบุคคลภายในฟาร์ม การวางแผนการผลิตปศุสัตว์ การบริหารงานฟาร์มปศุสัตว์ เทคนิคและการประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ และการจัดการสารสนเทศฟาร์ม
สัตวศาสตร์59,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:47:25