0142401Aquatic Animal Genetics
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603100 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603100
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-18:00ปม.1503ปมC2519610    
  ศุกร์16:00-19:00ปม.12ปมL      
อาจารย์: อาจารย์ศรัณยา รักเสรี
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9785
ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9789
25-16-9
25-3-22
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
อาจารย์ศรัณยา รักเสรี
สอบปลายภาค: 30 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศรัณยา รักเสรี
นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีความน่าจะเป็น สารพันธุกรรมและหน้าที่ พันธุศาสตร์ของเมนเดล พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนคู่เดียวและยีนหลายคู่ในสัตว์น้ำ ปฏิกิริยาร่วมของยีน การกำหนดเพศของสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์ประชากร การกลายพันธุ์ พันธุวิศวกรรมและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเบื้องต้น
ประมง 59,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 15:45:10