0121304Basic Skills in Animal Science 2
ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ 2
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0121101 หรือ
0121101
รายวิชาต่อเนื่อง:0121404, 0121404, 0121405, 0121405
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-18:30ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL4443110    
  อังคาร17:00-18:30ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
  พุธ17:00-18:30ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
  พฤหัสบดี17:00-18:30ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
อาจารย์: ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
ดร.ปัทมา ธรรมดี
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9544
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13117
44-21-23
44-22-22
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดการการเลี้ยงสัตว์ระยะต่างๆ การจัดการ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์การจัดการการให้อาหารสัตว์ การจัดการการผสมพันธุ์ และการจัดการผลผลิตในฟาร์มปศุสัตว์
สัตวศาสตร์ 59,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 23:05:25