0121101Basic Skills in Animal Science 1
ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ 1
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0121304, 0121304
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL1615110    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมL      
อาจารย์: ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
ดร.ปัทมา ธรรมดี
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1311116-15-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกพื้นฐานการเลี้ยงสัตว์ การปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์ และการจัดการฟาร์มปศุสัตว์เบื้องต้น
สัตวศาสตร์ 59,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 1:14:42