0117206Weeds and Their Control
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00พืช.51105C2926310    
  พุธ13:00-14:00พืช.51105C      
  พุธ14:00-17:00พืช.51305L      
อาจารย์: ผศ.อนุชา จุลกะเสวี
อาจารย์ณัฏฐยา เรือนแป้น
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10224
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10221
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10225
29-9-20
29-10-19
29-7-22
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
อาจารย์ณัฏฐยา เรือนแป้น
  02 จันทร์08:00-09:00พืช.51105C2220210    
  พุธ13:00-14:00พืช.51105C      
  พฤหัสบดี09:00-12:00พืช.51305L      
อาจารย์: ผศ.อนุชา จุลกะเสวี
อาจารย์ณัฏฐยา เรือนแป้น
สำรองให้:พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13082
พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13082
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11182
22-20-2
22-0-22
22-1-21
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
อาจารย์ณัฏฐยา เรือนแป้น
คำอธิบายรายวิชา
ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช ความหมายและลักษณะของวัชพืช บทบาทและ ความสำคัญของวัชพืช นิเวศวิทยาของวัชพืช การจำแนกประเภทของวัชพืช หลักและวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช สารเคมีกำจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมวัชพืช การเก็บตัวอย่างวัชพืช การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ และความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
พืชศาสตร์ 59,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:02:03