0117204Plant Diseases and Their Control
โรคพืชและการป้องกันกำจัด
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00พืช.51105C2118310    
  อังคาร08:00-09:00พืช.51305C      
  ศุกร์09:00-12:00พืช.51305L      
อาจารย์: ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
สำรองให้:พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979221-18-3
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวรุศมา มฤบดี
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช สาเหตุโรคพืช กระบวนการเกิดโรคพืช ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช การวินัจฉัยโรคพืช การควบคุมโรคพืช
พืชศาสตร์ 2559,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:21:19