0110104Skill Practice in Agriculture
ทักษะทางการเกษตร
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0110201, 0110201, 0110201, 0110201, 0110201, 0110201, 0110201, 0110201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์16:00-17:00พืช.51105C2516910    
  พุธ08:00-12:00พืช.51105L      
อาจารย์: รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช
อาจารย์กฤษณะ เนาว์ประโคน
ดร.ธนิตชยา พุทธมี
สำรองให้:พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1362225-16-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการปฏิบัติงานเกษตร ทักษะพื้นฐานทางด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ พื้นฐานด้านการตกแต่งภูมิทัศน์ การเลือกใช้และการดูแลอุปกรณ์ทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม ระบบการจัดการฟาร์ม หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ธุรกิจทางการเกษตร
พืชศาสตร์ 2559,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 1:07:37