0805419Seminar on Tourism
การสัมมนาการท่องเที่ยว
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-17:0043104C4241110    
อาจารย์: ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296341-40-1
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
  02 พุธ12:00-15:0044304C4239310    
อาจารย์: ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1299242-39-3
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
คำอธิบายรายวิชา
นำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัญหาการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว56,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 13:43:38