0402101Principles of Marketing
หลักการตลาด
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0402102, 0402102, 0402102, 0402102, 0402102, 0402102, 0402203, 0402203, 0402203, 0402215, 0402215, 0402215, 0402215, 0402216, 0402216, 0402216, 0402216, 0402217, 0402217, 0402217, 0402218, 0402218, 0402218, 0402219, 0402219, 0402219, 0402219, 0402219, 0402219, 0402219, 0402220, 0402220, 0402220, 0402221, 0402221, 0402221, 0402304, 0402304, 0402304, 0402305, 0402305, 0402305, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402307, 0402307, 0402307, 0402308, 0402308, 0402308, 0402309, 0402309, 0402309, 0402310, 0402310, 0402310, 0402322, 0402322, 0402322, 0402322, 0402322, 0402322, 0402322, 0402323, 0402323, 0402323, 0402411, 0402411, 0402411, 0402411, 0402411, 0402411, 0402412, 0402412, 0402412, 0402413, 0402413, 0402413, 0402424, 0402424, 0402424, 0402425, 0402425, 0402425, 0402426, 0402426, 0402426, 0402427, 0402427, 0402427, 0402428, 0402428, 0402428
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์19:00-22:00HS 503HSC1717010    
อาจารย์: อาจารย์กฤตยชล ทองธรรมสถิต
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 958217-17-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์13:00-16:00HS 606HSC3331210    
อาจารย์: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984233-31-2
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
อาจารย์บุณฑริกา ขุนวิมล
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00HS 502HSC3534110    
อาจารย์: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984233-33-0
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์
อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
อาจารย์บุณฑริกา ขุนวิมล
  04 พุธ09:00-12:00HS 703HSC117410    
อาจารย์: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 980010-6-4
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ.
อาจารย์บุณฑริกา ขุนวิมล
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 พุธ15:00-18:0024602C4040010    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-40-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 592
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.สุทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
อาจารย์รุจิรา เจริญสวัสดิ์
  02 พุธ08:00-11:0045304C4031910    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998340-31-9
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
อาจารย์สมัย ศรัทธาพร
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 962
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
  03 พุธ15:00-18:0056505C4039110    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996540-39-1
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปทุมพร วรธิติพงศ์
อาจารย์พรชนิตว์ เฉลิมพาณิชย์ชัย
อาจารย์วิญญู ปรอยกระโทก
อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 224
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
  04 พฤหัสบดี15:00-18:0056305C40112910    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001840-11-29
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 592
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
ผศ.ดร.สุทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 971
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
อาจารย์พนา จันทิวาสน์
อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
  13 อังคาร12:00-15:0056505C4040010    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-40-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
.อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
.อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: .Mr.Lester Udang
.อาจารย์สายัณห์ เทพแดง
  14 พุธ11:00-14:0059505C40291110    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-29-11
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
.อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
.Mr.Harlim Mahinay De la Mance
  15 พฤหัสบดี15:00-18:0056305C4031910    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998340-31-9
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 09 ห้อง 972
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
.อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 971
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
.อาจารย์พนา จันทิวาสน์
.อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
  17 ศุกร์13:00-16:0059605C4038210    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996540-38-2
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
.อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
.อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
.อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: .ดร.ปราการ เกิดมีสุข
.นายมนตรี โสภา
.อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
  18 ศุกร์08:00-11:0056205C4038210    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99650-0-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
.อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
.อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
.อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 235
อาจารย์คุมสอบ: .ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
.อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 จันทร์13:00-16:0056505C40301010    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1000740-30-10
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 02 ห้อง 243
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
อาจารย์ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์
  07 จันทร์12:00-15:0044304C4039110    
อาจารย์: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998640-39-1
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 231
อาจารย์คุมสอบ: Mr.Darius Hober
อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
  09 พฤหัสบดี08:00-11:0056205C4544110    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998540-40-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 592
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.สุทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จิระพร เนตรนุช
ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
  11 พุธ11:00-14:0097309C4543210    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001040-40-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์วิญญู ปรอยกระโทก
.อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
.อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
.อาจารย์พรชนิตว์ เฉลิมพาณิชย์ชัย
.อาจารย์ปทุมพร วรธิติพงศ์
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์เกียรติ อินรัมย์
.อาจารย์ธีรดา บุญพามี
  16 จันทร์13:00-16:0056505C2020010    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001040-20-20
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
.อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
.อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
.อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
.อาจารย์ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 พฤหัสบดี18:00-21:0056205C40122810    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001540-12-28
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
  08 พฤหัสบดี18:00-21:0056205C4093110    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001240-9-31
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
  10 อาทิตย์08:00-11:0056505C4032810    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001340-32-8
สอบกลางภาค: 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สอบปลายภาค: 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
  12 พฤหัสบดี18:00-21:0056205C40221810    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001640-22-18
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001096SCC60332710    
อาจารย์: อาจารย์ยุบุญ พฤหัสไพลิน
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 992360-33-27
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 14:30 ตึก LB3 ห้อง 3308
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 14:30 ตึก LB3 ห้อง 3308
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
  02 อังคาร09:00-12:003308LB3C30181210    
อาจารย์: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986630-18-12
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1082
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชญาดา ร่วมโพธิ์รี
อาจารย์มลฤดี วัฒนอังกูร
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1082
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
อาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด การตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการ58,การตลาด58,บัญชี58,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:28:26