0403103Business Finance
การเงินธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00ศร.311ศร.C6866210    
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9842
การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9283
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9561
58-56-2
6-6-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
อาจารย์อุษา สถิตย์มั่น
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
อาจารย์พรชัย พรวิริยะกิจ
อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
  02 พุธ09:00-12:00HS 802HSC33010    
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
อาจารย์วรัญญา ปรีดาธวัช
อาจารย์อุษา สถิตย์มั่น
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
อาจารย์พรชัย พรวิริยะกิจ
อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
  03 ศุกร์09:00-12:00ศร.311ศร.C11010    
อาจารย์: อาจารย์นิตยา เรืองยุวนนท์
อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:45 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์บุณฑริกา ขุนวิมล
อาจารย์นิตยา เรืองยุวนนท์
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:45 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นิตยา เรืองยุวนนท์
อาจารย์จงจิต ลิอ่อนรัมย์
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 พฤหัสบดี08:00-11:0056205C4032810    
อาจารย์: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9961
ทุกชั้นปี
40-30-10
40-2-38
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วสันต์ รัตนากร
อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
  02 อังคาร08:00-11:0058305C4063410    
อาจารย์: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-6-34
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: นางสาววณิดา ควินรัมย์
อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
  03 อังคาร08:00-11:0058305C4040010    
อาจารย์: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996140-40-0
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
  05 พฤหัสบดี12:00-15:0058505C4035510    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13140
ทุกชั้นปี
40-35-5
40-0-40
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: รศ.ไพทูล สีใส
อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
  06 พฤหัสบดี12:00-15:0058305C40301010    
อาจารย์: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1314040-30-10
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ปาหนัน นุรัญชา
อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
  09 พฤหัสบดี12:00-15:00640706C40231710    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312240-23-17
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
อาจารย์วิภา ธนานันท์
ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 พุธ08:00-11:0058505C4031910    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13125
ทุกชั้นปี
40-31-9
40-0-40
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 222
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเขษม
  07 พฤหัสบดี08:00-11:0058505C45311410    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13123
ทุกชั้นปี
45-31-14
45-0-45
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
  10 จันทร์13:00-16:0058605C3631510    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13126
ทุกชั้นปี
28-28-0
28-3-25
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
.อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
  11 จันทร์13:00-16:0058605C4538710    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13126
ทุกชั้นปี
27-16-11
27-22-5
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์เกศินี สือนิ
.อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  08 อังคาร18:00-21:0058505C4036410    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13128
ทุกชั้นปี
40-32-8
40-4-36
สอบปลายภาค: 23 เม.ย. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:001103SCC3023710    
อาจารย์: อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317330-17-13
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สาคร บัวบาน
ผศ.รวินิภา ศรีมูล
  02 อังคาร09:00-12:001082SCC30141610    
อาจารย์: อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986630-13-17
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
อาจารย์อธิคม พฤกษ์ศศิธร
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 อังคาร09:00-12:001082SCC2014610    
อาจารย์: อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 992820-14-6
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อธิคม พฤกษ์ศศิธร
อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
  04 ศุกร์09:00-12:001103SCC52310    
อาจารย์: อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99505-2-3
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
อาจารย์อธิคม พฤกษ์ศศิธร
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ หน้าที่ของฝ่ายการเงิน รูปแบบขององค์กรธุรกิจและการภาษี การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงินทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน เครื่องมือทางการเงิน การเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงิน ตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
บัญชี58,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,การจัดการ58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:20:03