0401103Business Ethics
จริยธรรมทางธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00630806C4542310    
อาจารย์: อาจารย์สัญญา บริสุทธิ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313740-39-1
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
อาจารย์กฤติกาพร มราสานต์ เหล็กเพ็ชร์
  02 พุธ12:00-15:00630806C4034610    
อาจารย์: อาจารย์สัญญา บริสุทธิ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13137
ทุกชั้นปี
40-33-7
40-1-39
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 231
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
Mr.Lester Udang
  03 อังคาร13:00-16:00641206C3021910    
อาจารย์: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
30-21-9
30-0-30
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
  04 พุธ08:00-11:00640706C3026410    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9983
ทุกชั้นปี
30-26-4
30-0-30
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
อาจารย์วาริท วสยางกูร
  05 จันทร์12:00-15:0057505C4035510    
อาจารย์: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-35-5
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
  06 จันทร์08:00-11:0057505C4040010    
อาจารย์: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-40-0
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
  07 จันทร์12:00-15:0056205C3737010    
อาจารย์: อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
อาจารย์เกียรติ อินรัมย์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313337-37-0
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม ทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรม ความรู้พื้นฐานทางจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจริยธรรมในหน่วยงาน การสร้างและพัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ หลักจริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
การจัดการ58,การตลาด58,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:17:18