0654307Industrial Quality Control
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-19:00AV31103C7676010    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9844
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9571
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9421
วิศวกรรมเกษตร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8970
20-20-0
40-39-1
2-1-1
10-9-1
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
อาจารย์อภิวัฒน์ จันโท
คำอธิบายรายวิชา
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ระบบการบริหาร การใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิติ การศึกษาความสามารถของกระบวนการ เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:41:38