0652201Electric Machinery and Motor Drive
เครื่องกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อนมอเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0604103 หรือ
0604103 หรือ
0604103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร14:00-16:00AV31103C35142110    
  ศุกร์09:00-12:00พฐ.32503L      
อาจารย์: อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9798
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13098
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9844
12-11-1
30-0-30
15-3-12
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ศุกร์18:00-20:00พฐ.32503C3042610    
  อาทิตย์16:00-19:00พฐ.32503L      
อาจารย์: อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1018130-4-26
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
สนามแม่เหล็กในเครื่องจักรกลไฟฟ้า ทฤษฏีหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส แบบอะซิงโครนัส แบบอินดัคชัน อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังสูง การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ สเตปมอเตอร์และการควบคุม
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:19:48