0310308Aquaculture Technology
เทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:001101FBC3027310    
  จันทร์13:00-16:001101FBC      
อาจารย์: อาจารย์ญาณนันท์ สุนทรกิจ
ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
สำรองให้:เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1064530-26-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วิธีการและรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง กบ และจระเข้ เป็นต้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเลี้ยง การควบคุมสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง การให้อาหาร วิธีป้องกันและรักษาโรค การจับและการตลาด
เทคโนโลยีการเกษตร55,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 19:34:05