0110601Seminar in Plant Science 2
สัมมนาพืชศาสตร์ 2
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-17:00พืช.51105C53210    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สำรองให้:พืชศาสตร์แผน ก แบบ ก1 ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13107
ทุกชั้นปี
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ อภิปรายปัญหาและข้อเสนอแนะในการสัมนา
วท.ม.พืชศาสตร์ 56,วทม.พืช61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 11:18:12