0640203Engineering Materials
วัสดุวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00พฐ.31303C6561410    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
อาจารย์ศิริชัย สมแสน
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 957145-40-5
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์
อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.211
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
อาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ
  02 พุธ14:00-17:00AV31103C2702710    
อาจารย์:
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984427-0-27
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 เสาร์13:00-16:00AV31103C101910    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1018110-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง สมบัติ การผลิต ผลผลิต การนำไปใช้ของวัสดุในงานวิศวกรรม โลหะ โพลีเมอร์ เซอรามิกส์ วัสดุผสม ผลึกโครงสร้างที่เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม การปรับปรุงและทดสอบสมบัติต่างๆของวัสดุวิศวกรรม
วิศวเกษตร56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:15:39