0110502Seminar in Plant Science1
สัมมนาพืชศาสตร์1
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-14:00พืช.51105C51410    
อาจารย์: นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สำรองให้: ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อภิปรายปัญหาและข้อเสนอแนะในการสัมนา
ผลิตพืช56,วท.ม.พืชศาสตร์ 56,วท.ม.พืชศาสตร์ 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:19:34