0640101Ethics and Regulations for Engineers
จรรยาบรรณและกฏหมายวิศวกร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเกษตร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:00พฐ.31303C50153510    
อาจารย์: ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
อาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ.
สำรองให้:วิศวกรรมเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9797
วิศวกรรมเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9799
50-6-44
50-9-41
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร08:00-09:00พฐ.31303C50183210    
อาจารย์: ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
อาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ.
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979850-18-32
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 อังคาร08:00-09:00พฐ.31303C50242610    
อาจารย์: อาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ.
ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984450-24-26
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 เสาร์08:00-09:00AV31103C1510510    
อาจารย์: ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า
อาจารย์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ.
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1018115-10-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
นิยาม จรรยาบรรณ หน้าที่ของวิศวกร สาขางานทางวิศวกรรม องค์กรทาง วิศวกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ร.บ.คุ้มครองวิชาชีพวิศวกรรม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการทำงานของวิศวกร
วิศวเกษตร56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:13:56