0802494Seminar
สัมมนา
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-13:00HS 606HSC3426810    
อาจารย์: อาจารย์วรินทร แดนดี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9286
ทุกชั้นปี
30-25-5
4-1-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร12:00-17:00HS 402HSC3531410    
อาจารย์: อาจารย์วรินทร แดนดี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9286
ทุกชั้นปี
30-30-0
4-0-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 พฤหัสบดี08:00-13:0043304C4141010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12971
ทุกชั้นปี
40-40-0
41-1-40
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 593
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
  02 พุธ08:00-13:0043104C3432210    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296134-32-2
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
  03 พฤหัสบดี13:00-18:0024502C3232010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1299632-32-0
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
คำอธิบายรายวิชา
อภิปรายเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน งานอาชีพและการศึกษา ทักษะการจัดสัมมนาอภิปรายความสำคัญของภาษาอังกฤษ
,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:22:40