0802493Independent Studies
การศึกษาอิสระ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-13:0043204C3434010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12971
ทุกชั้นปี
31-30-1
34-1-33
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 เสาร์08:00-13:0043104C2423110    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296123-22-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 เสาร์13:00-18:0043204C3131010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1299626-26-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 เสาร์13:00-18:0043204C22010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 12919
ทุกชั้นปี
2-1-1
2-1-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวทางการไปศึกษาค้นคว้า องค์ความรู้ ค้นคว้าข้อมูลเฉพาะเรื่อง โดยหัวข้อและขอบเขต การศึกษาขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานพร้อมทั้งรายงาน เป็นภาษาอังกฤษ
,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 9:46:30