0802212Academic Reading
การอ่านเชิงวิชาการ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0802211 หรือ
0802211
รายวิชาต่อเนื่อง:0802313, 0802313, 0802313
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:0043104C3030010    
อาจารย์: อาจารย์กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998130-30-0
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
นางสาวปาริชาติ คม
  02 พุธ13:00-16:0043204C3635110    
อาจารย์: อาจารย์กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 998136-35-1
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 593
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
คำอธิบายรายวิชา
การอ่านเบื้องต้นการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ การจับใจความสำคัญ การสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน การนำเสนอข้อมูล ที่อ่านในรูปของการอภิปรายหรือข้อเขียน
,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.71:19/8/2562 9:30:09