0802102English Structure
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-18:0056205C5151010    
อาจารย์: อาจารย์ดารณี มีสมมนต์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9962
ทุกชั้นปี
42-40-2
42-11-31
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
คำอธิบายรายวิชา
ส่วนต่างๆของประโยคภาษาอังกฤษทั้งในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้า รูปแบบประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับความหมายในภาษาอังกฤษ
,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:20:04