0132202Farm Engines
เครื่องยนต์ฟาร์ม
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เกษตรกลวิธาน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ16:00-17:00โรงฝึกงาน2โรงฝึกงาน2C30111910    
  ศุกร์13:00-14:00โรงฝึกงาน2โรงฝึกงาน2C      
  ศุกร์09:00-12:00โรงฝึกงาน2โรงฝึกงาน2L      
อาจารย์: อาจารย์รังสรรค์ กุฏสำโรง
สำรองให้:เกษตรกลวิธาน ชั้นปี 2
เกษตรกลวิธาน ชั้นปี 4
ชั้นปี 1 รุ่น 591 กลุ่ม 9542
10-0-10
10-0-10
1-0-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
กฎแห่งความปลอดภัย โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ การทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ ระบบไอดีไอเสีย ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบ จุดระเบิด ระบบหล่อลื่น และระบบระบายความร้อน การเลือกใช้ การบำรุงรักษา การปรับแต่งและถอดประกอบเครื่องยนต์
,กลวิธาน 55,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 16:14:14