1023409Veterinary Clinical Pathology
พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1013308
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:0042104C30191110    
  อังคาร09:00-12:0041004L      
  ศุกร์08:00-09:0042104C      
อาจารย์: นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปี 1 รุ่น 571 กลุ่ม 898130-0-30
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.304
อาจารย์คุมสอบ: ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี
ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
คำอธิบายรายวิชา
บทนำ การเก็บรักษาสภาพและการส่งตัวอย่าง การแปลผลทางโลหิตวิทยา การตรวจการแข็งตัวของเลือด เซลล์วินิจฉัย การตรวจปัสาวะและการแปรผล การตรวจน้ำไขสันหลังและการแปลผล การตรวจการทำงานของตับและตับอ่อน การตรวจการทำงานของต่อม ไร้ท่อ การตรวจของเหลวและอิเล็กโตรไลท์
สัตวแพทย 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:24:14