0613408Computer Project
โครงงานคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-18:00ศร.103ศร.L108210    
  อาทิตย์08:00-18:00ศร.103ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 926310-5-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 เสาร์08:00-18:00ศร.105ศร.L1513210    
  อาทิตย์08:00-18:00ศร.105ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 926310-9-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 เสาร์08:00-18:00ศร.108ศร.L76110    
  อาทิตย์08:00-18:00ศร.108ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์สกุลชาย สารมาศ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 92635-4-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 เสาร์08:00-18:00ศร.101ศร.L1515010    
  อาทิตย์08:00-18:00ศร.101ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์ยศภัทร เรืองไพศาล
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 926310-7-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  05 เสาร์08:00-18:00SC208SCL66010    
  อาทิตย์08:00-18:00SC208SCL      
อาจารย์: อาจารย์สุกัลยา ชาญสมร
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 92635-2-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  06 เสาร์08:00-18:00SC206SCL53210    
  อาทิตย์08:00-18:00SC206SCL      
อาจารย์: นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 92635-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  07 เสาร์08:00-18:00SC207SCL106410    
  อาทิตย์08:00-18:00SC207SCL      
อาจารย์: อาจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9263
ชั้นปี 9
5-4-1
5-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์07:00-12:001065SCC11010    
  อังคาร13:00-18:003401/2LB3C      
  พุธ08:00-12:003306LB3C      
  พฤหัสบดี08:00-12:001062SCC      
อาจารย์: อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
วิทยคอม 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:18:43