1013307Veterinary Basic Pathology
พยาธิวิทยาพื้นฐานทางสัตวแพทย์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:1013308
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:0042304C3027310    
  จันทร์14:00-17:0041004L      
อาจารย์: ดร.พรรษวุฒิ สุดใจดี
ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 940130-24-6
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.205
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวสุขุมาล ฤทธิ์เต็ม
ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.205
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
คำอธิบายรายวิชา
บทนำและศัพท์ทางพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรค ปฏิกิริรยาระหว่างโฮลต์กับจุลชีพและปรสิต การเสียหายของเซลล์เนื้อเยื่อ การอักเสบ ผลจากการอักเสบ ผลจากการอักเสบและการหายของรอยโรค พยาธิวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะรบกวนการเจริญของเซลล์ การเกิดเนื้องอกและมะเร็ง พยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อที่สำคัญ การชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยา
สัตวแพทย 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:24:34