1011303Body Structure and Function 3
โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 3
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต5 (4-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:1013307, 1015314, 1022401, 1025401, 1025402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-12:0042304C3024610    
  อังคาร11:00-12:0042304C      
  พุธ08:00-10:0042304C      
  พฤหัสบดี14:00-17:0041004L      
อาจารย์: ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ
นางสาวธาริณี ทับทิม
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 940130-24-6
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.304
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
นางสาวธาริณี ทับทิม
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.308
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวธนิดา สนั่นเมือง
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
คำอธิบายรายวิชา
เปรียบเทียบมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และกลไกการทำงานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลือง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ ใช้ทางคลินิก
,สัตวแพทย 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:07:51