0622301Fruit and Vegetable Technology
เทคโนโลยีผักและผลไม้
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201 หรือ
0622201
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00อก.122212C2222010    
  จันทร์14:00-17:00แปรรูป 1แปรรูป 1L      
อาจารย์: ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9261
14-14-0
6-6-0
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.309
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ
ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.309
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
อาจารย์ชนิดา บุพตา
คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบ โครงสร้างของผักและผลไม้ ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม้ วิธีการแปรรูปผักและผลไม้ การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ
วิทย์อาหาร 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.81.28.94:24/8/2562 1:12:16