0315201Principles of Food Microbiology
หลักจุลชีววิทยาอาหาร
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303232
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:003104FTC3082210    
  ศุกร์09:00-12:001101FTC      
อาจารย์: ผศ.กรรณิการ์ เจริญสุข
ผศ.สุปราณี เลาห์กิติกูล
สำรองให้:เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 990530-8-22
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กรรณิการ์ เจริญสุข
อาจารย์สมมารถ ศรีประเทือง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร การเจริญ การปนเปื้อน และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและอาหารเป็นพิษ การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่าง ๆ
,สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 2555, การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.169.76:19/8/2562 3:10:02