0604103Physics 2
ฟิสิกส์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101 หรือ
0604101
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0352332, CO 0352332, CO 0352332, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, CO 0604104, 0640203, 0640203, 0640204, 0640204, 0640204, 0640204, 0640204, 0652201, 0652201, 0652201
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00ศร.311ศร.C4542310    
อาจารย์: อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13087
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13098
15-11-4
30-17-13
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
ดร.กรรณพต แก้วสอน
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กนกพร เกาะมั่น
อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
  02 จันทร์09:00-12:00ศร.311ศร.C1512310    
อาจารย์: อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
สำรองให้:วิศวกรรมเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 130889-7-2
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
ดร.กรรณพต แก้วสอน
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กนกพร เกาะมั่น
อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย
  03 อาทิตย์13:00-16:00AV31103C3028210    
อาจารย์: ดร.กมลวรรณ จิตจักร
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1310430-27-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
  01 อังคาร13:00-16:004406-704C3023710    
อาจารย์: อาจารย์ไปรมา ดิษฐสมบูรณ์
สำรองให้:วิศกรรมเคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13324
วิศวกรรมโยธา ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 11114
วิศวกรรมโยธา ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 11129
5-0-5
5-1-4
5-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรกระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แสงฟิสิกส์ยุคใหม่
วิศวเกษตร56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,ไฟฟ้า 56, วิศวกรรมเกษตร 61,วิศวกรรมเคมี 58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:14:29