0601110Calculus for Engineers 2
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109
รายวิชาต่อเนื่อง:0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211, 0601211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-09:00ศร.209ศร.C2418610    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร.209ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
สำรองให้:วิศวกรรมเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13088
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13087
9-7-2
15-11-4
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ปราณี นิมิบุตร
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
สอบปลายภาค: 30 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศรีมา แจ้คำ
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
  02 อังคาร13:00-14:00ศร.301ศร.C30171310    
  พุธ10:00-12:00ศร.203ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309830-17-13
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
ผศ.ปราณี นิมิบุตร
สอบปลายภาค: 30 เม.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศรีมา แจ้คำ
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
  03 อาทิตย์09:00-12:00AV31103C3331210    
อาจารย์: อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1310430-30-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:005201LB5C2521410    
อาจารย์: ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 990325-21-4
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรรณศิริ หิรัญเกิด
อาจารย์ดุสิต ศรีวิไล
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00450304C25111410    
อาจารย์: อาจารย์จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 133245-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
สมการเชิงอนุพันธ์ เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชั่นมูลฐาน
วิศวเกษตร56,,วิศวกรรมก่อสร้าง56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56, วิศวกรรมเกษตร 61, วิศวกรรมเคมี 58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:20:33