0601109Calculus for Engineers 1
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0352202, 0352202, 0352202, 0352206, 0352206, 0352206, 0352206, 0352206, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110, 0601110
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:00ศร.211ศร.C100406010    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร.211ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9798
วิศวกรรมเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9797
วิศวกรรมเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9799
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9844
30-16-14
20-6-14
20-9-11
27-9-18
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: รศ.เกศริน ฑีฆายุ
อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นายนพรุจ เขียวนาค
อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
  02 เสาร์09:00-12:00AV31103C156910    
อาจารย์: อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1018115-6-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์13:00-16:005303LB5C30171310    
อาจารย์: ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9931
เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9861
30-7-23
30-10-20
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัชรา นิธิโรจน์ภักดี
อาจารย์ยุพา บุญมี
ผศ.อโนชา กิริยากิจ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ไกรสร รวยป้อม
อาจารย์สุรพงษ์ โซ่ทอง
อาจารย์สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี13:00-16:005303LB5C2522310    
อาจารย์: ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9862
ทุกชั้นปี
20-14-6
5-1-4
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.อโนชา กิริยากิจ
อาจารย์พัชรา นิธิโรจน์ภักดี
อาจารย์ยุพา บุญมี
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรพงษ์ โซ่ทอง
อาจารย์สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง
ผศ.ไกรสร รวยป้อม
  03 จันทร์13:00-16:005303LB5C2016410    
อาจารย์: ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
สำรองให้: ทุกชั้นปี20-13-7
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ยุพา บุญมี
อาจารย์พัชรา นิธิโรจน์ภักดี
ผศ.อโนชา กิริยากิจ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรพงษ์ โซ่ทอง
ผศ.ไกรสร รวยป้อม
อาจารย์สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00450104C80661410    
อาจารย์: อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10043
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10069
40-38-2
40-28-12
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4501
อาจารย์คุมสอบ: นายมนูญ จิตรสำเริง
อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร09:00-12:00450104C3529610    
อาจารย์: อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1007335-29-6
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4502
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ไปรมา ดิษฐสมบูรณ์
อาจารย์ทวิช รุ่งมิตรจรัสแสง
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 อาทิตย์08:00-11:00450304C35241110    
อาจารย์: นายมนูญ จิตรสำเริง
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1007135-24-11
สอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4302
อาจารย์คุมสอบ: นายมนูญ จิตรสำเริง
อาจารย์ศนภสร รอดสนใจ
คำอธิบายรายวิชา
ฟังก์ชั่น ลิมิต และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
วิศวกรรมเกษตร56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56,วิศวกรรมโยธา56,วิศวกรรมก่อสร้าง56, วิศวกรรมเคมี 58. วิศวกรรมเกษตร 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:25:01