0155439Landscape Construction Management
การจัดการงานก่อสร้างภูมิทัศน์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00เรือนเพาะชำเรือนเพาะชำC106410    
  พุธ13:00-16:00เรือนเพาะชำเรือนเพาะชำL      
อาจารย์: ผศ.ทัศน์ ขันเขื่อน.
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 954610-6-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดการงานก่อสร้างภูมิทัศน์ รูปแบบองค์กร ธุรกิจก่อสร้างงานภูมิทัศน์ หลักการบริหารและการจัดการปัญหาความขัดแย้งในงานก่อสร้างและแนวทางแก้ไข การวางแผนและการกำหนดเวลาทำงาน
,ภูมิทัศน์ 54,ภูมิทัศน์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 6:14:05