0153225Site Planning
การวางผังโครงการ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หน่วยกิต3 (2-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0153318, 0153318, 0153419, 0153419, 0153428, 0153428
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00กศ:81108C11010    
  พฤหัสบดี13:00-16:00กศ:81108L      
อาจารย์: นายจอมยศ กิจนุกุล
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 8 ขึ้นไป รุ่น 541 กลุ่ม 77411-1-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ขั้นตอนการวางผังบริเวณ วิธีการเก็บข้อมูลในการสำรวจภูมิทัศน์ การอ่านสภาพภูมิประเทศ การใช้ข้อมูลจากการสำรวจในการทำแผนที่ การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ การศึกษาการวางผังบริเวณชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการนำเสนอผลงาน
,ภูมิทัศน์ 54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:15/9/2562 14:38:11