0123203Ruminant Production
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00โรงนมโรงนมC2726110    
  พฤหัสบดี09:00-12:00โรงนมโรงนมL      
อาจารย์: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984727-25-2
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
คำอธิบายรายวิชา
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง พันธุ์สัตว์ การให้นม การสืบพันธุ์ การจัดการและการให้อาหาร การใช้พืชอาหารสัตว์ และระบบการผลิตในเชิงการค้า
,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:23:30