0142401Fish Genetics
พันธุศาสตร์ของปลา
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240 หรือ
0603240
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:001101FBC2081210    
  พฤหัสบดี15:00-18:001101FBC      
อาจารย์: ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
สำรองให้:ประมง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1058720-7-13
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณที่ถูกควบคุมโดยสารพันธุกรรม ปฏิกิริยาร่วมของยีน การกำหนดเพศ การถ่ายทอดและความแปรปรวนของลักษณะทางพันธุกรรม การประเมินค่าอัตราพันธุกรรม เทคโนโลยีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
,ประมง 2554
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 3:26:37