0148401Special Problems is Fisheries
ปัญหาพิเศษทางประมง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:00ปม.12ปมC11010    
  จันทร์10:00-13:00ปม.12ปมL      
  อังคาร10:00-13:00ปม.12ปมL      
อาจารย์: ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง.
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์09:00-12:003201FBC2021810    
  อังคาร08:00-12:003201FBC      
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
สำรองให้:ประมง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1058720-1-19
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์09:00-12:003201FBC51410    
  พฤหัสบดี13:00-17:003201FBC      
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทดลองวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านประมง หรือรวบรวมข้อมูล ความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านประมง โดยมีการเรียบเรียงตามระบบของการวิจัย จัดทำรูปเล่มและเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ หรืออาจารย์ประจำวิชา
ประมง 2554,ประมง59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 23:33:21